Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпрополімермаш» 25.04.2017

 

Публічне акціонерне товариство «Дніпрополімермаш», яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду,147, повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду,147, в актовому залі.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Затвердження звіту  Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016рік.
  3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2016рік.
  4. Затвердження звіту Ревiзiйної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
  5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства та розподіл прибутків (збитків) Товариства за висновками роботи в 2016році.
  6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
  7. Питання попереднього  схвалення значних правочинів Товариства  на 2017 рік.

 

Реєстрація акціонерів відбудеться  25 квітня  2017 року з 10.00 по 10.45 години. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документи, що посвідчують особу та доручення на право участі у зборах (для  представників акціонерів).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах - 20.04.2017р. 
Акціонери товариства можуть ознайомитися з матеріалами щодо проведення загальних зборів за адресою:
м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду,147. Довідки за тел. (056) 732-31-83.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності  підприємства (тис.грн.)*


Найменування показника   

період

звітний 

  попередній

Усього активів                                         

200084

139104     

Основні засоби                                         

29258

32390    

Довгострокові фінансові інвестиції                   

7

7         

Запаси                                                                              

74022

43085

Сумарна дебіторська заборгованість                            

83817

49746

Грошові кошти та їх еквіваленти                         

10853

9510

Нерозподілений прибуток                                                

-1846

-2335

Власний капітал                                                           

22606

22116

Статутний капітал                                                  

10180

10180

Довгострокові зобов'язання                            

-

-

Поточні зобов'язання                                    

100828

33906

Чистий прибуток (збиток)                                     

489

434               

Середньорічна кількість акцій (шт.)          

1939071

1939071 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                               

-

-             

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    

-

-

Чисельність працівників на кінець  періоду (осіб)                                                         

305

202

                                                                                                           Дирекція  Товариства