Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпрополімермаш» 27.04.2016

 

Публічне акціонерне товариство «Дніпрополімермаш», яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду,147, повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду,147, в актовому залі.

Порядок денний:

  1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Затвердження звіту  Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015рік.
  3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2015рік.
  4. Затвердження звіту Ревiзiйної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
  5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства та розподіл прибутків (збитків) Товариства за висновками роботи в 2015році.
  6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
  7. Питання попереднього  схвалення значних правочинів Товариства  на 2016 рік.
  8. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.
  9. Надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства.

Реєстрація акціонерів відбудеться 27 квітня 2016 року з 10.00 по 10.45 години. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документи, що посвідчують особу та доручення на право участі у зборах (для представників акціонерів). Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах - 22.04.2016р. Акціонери товариства можуть ознайомитися з матеріалами щодо проведення загальних зборів за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду,147. Довідки за тел. (056) 732-31-83.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний
2015 р.

Попередній
2014 р.

Усього активів

139104

125064

Основні засоби

32390    

40176

Довгострокові фінансові інвестиції

7

7

Запаси

43085

43969

Сумарна дебіторська заборгованість

49746

23965

Грошові кошти та їх еквіваленти

9510

1344

Нерозподілений прибуток

-2335

-2381

Власний капітал

22116

22070

Статутний капітал

10180

10180

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

33906

22467

Чистий прибуток (збиток)

434

46

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1939071 

1939071

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-             

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець  періоду (осіб)

202

146

Дирекція Товариства